[:SR] 
 
УСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ САЈТА

Коришћењем било ког дела сајта сматра се да су корисници упознати са условима коришћења, као и да прихватају коришћење садржаја сајта OurFreedom.co искључиво за личну употребу и на сопствену одговорност.

 
 
ВЛАСНИШТВО МАТЕРИЈАЛА

Информације доступне на овом сајту, сви документи, фајлови, текстови, слике, графике, обрасци и општи изглед овог сајта је у власништву OurFreedom.co и заштиц́ен је ауторским правима (OurFreedom.co задржава сва права). Материјали се не могу, у целини или делимично, да се репродукују, дистрибуирају, мењају или преносе на друге сајтове без претходне писмене сагласности OurFreedom.co

Неовлашћено коришћење било ког дела сајта OurFreedom.co без дозволе власника ауторских права (OurFreedom.co, партнери, корисници…) сматра се кршењем ауторских права и подложно је тужби. Ни један део OurFreedom.co сајта се не сме користити у незаконите сврхе, ни за промовисање истих.

 
 
ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАШТИТНОМ ЗНАКУ

УНИВЕРЗАЛНИ СИМБОЛ „СЛОБОДА“ је регистрован заштитни знак, регистрован у СРБИЈИ и другим земљама. Сва имена производа, логотипи и симболи који су наведени или се користе на овом сајту су, осим ако није другачије назначено, жигови или регистровани заштитни знакови од OurFreedom.co, његова зависна предузећа, даваоци лиценци или партнери, задржавају сва права. Сви остали називи производа и фирми који се помињу на сајту OurFreedom.co могу бити заштитни знакови њихових власника. Свако неовлашћено коришћење жигова приказаних на овом сајту је строго забрањено.

 
 
СПОЉНИ САРАДНИЦИ

OurFreedom.co штити приватност корисника у највећој могућој мери. OurFreedom.co се обавезује да ће у доброј намери користити податке добијене од корисника током коришћења сајта, те да приватне податке неће дистрибуирати, нити продавати трећој страни, осим уз дозволу корисника.

OurFreedom.co може у складу са законом прикупљати одређене податке о корисницима добијене током коришћења портала (искључиво подаци о рачунару и подаци о Интернет провајдеру) или податке унешене у поступку регистрације. Ове податке OurFreedom.co користи како би имао информације о корисницима који га посећују, те на тај начин побољшава портал и његов садржај додатно усмерава и прилагођава корисницима која га посећују. На основу тих података OurFreedom.co сазнаје који су садржаји најпопуларнији и међу којим посетиоцима.

OurFreedom.co се обавезује да прикупљене приватне податке, попут е-маил адресе, имена и презимена, неће без дозволе сваког појединачног корисника продавати, нити дистрибуирати.

OurFreedom.co се обавезује да ће чувати приватност корисника портала, осим у случају тешког кршења правила OurFreedom.co сајта или незаконитих активности корисника.

 

© 2015 OurFreedom.co. Сва права задржана.
 
 [:en] 
 
CONDITIONS FOR USE OF THE WEBSITE

Using any part of the site it is considered that users are familiar with the terms and conditions, and to accept the use of the contents of this website solely for personal use and at your own risk.

 
 
OWNERSHIP OF MATERIALS

The information available on this website, all documents, files, texts, pictures, graphics, patterns and the general layout of this website is owned by OurFreedom.co and protected by copyright (OurFreedom.co reserves all rights). Such materials may not, in whole or in part, be reproduced, distributed, modified or transferred to other websites without the prior written consent of OurFreedom.co
Any commercial use or distribution without permission of the copyright owner (OurFreedom.co, partners, users…) is considered copyright infringement and liable to legal action. No part OurFreedom.co website can not be used for unlawful purposes or for their promotion. 

 
 
TRADEMARK INFORMATION

UNIVERSAL SYMBOL “FREEDOM” is a registered trademark, registered in the SERBIA and other countries. All product names, logos and symbols that are referred to or used on this website are, unless otherwise stated, either trademarks or registered trademarks of OurFreedom.co, its subsidiaries, licensors or partners, and all rights are reserved. All other product and company names mentioned on the OurFreedom.co website may be trademarks of their respective owners. All unauthorized use of trademarks displayed on this website is strictly prohibited. 

 
 
OUTSIDE COLLABORATORS 

OurFreedom.co protects users’ privacy to the greatest extent possible. OurFreedom.co undertakes that in good faith use the information obtained from the users while using the portal, so that private information will not be distributed or sold to third parties, except with the permission of the user.
OurFreedom.co may, in accordance with the law, gather certain data about its users received while using the portal (exclusively data about the computer and on the Internet service provider) or data entered in the registration process. These data OurFreedom.co used to have information on users who use it, and thus improve the portal and its contents additionally intended and adapted for the public which visits it. Based on these data, we find which contents are most popular with audiences.
OurFreedom.co undertakes to private information such as e-mail addresses, names and surnames, without the permission of each individual user to sell, or distribute.
OurFreedom.co is committed to protecting the privacy of portal users, except in the case of serious violations of OurFreedom.co site or illegal activities.

 

© 2015 OurFreedom.co. All rights reserved.
 
 [:]