Uslovi i pravila korišćenja

[:SR] 
 
USLOVI ZA KORIŠĆENjE SAJTA

Korišćenjem bilo kog dela sajta smatra se da su korisnici upoznati sa uslovima korišćenja, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja sajta OurFreedom.co isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

 
 
VLASNIŠTVO MATERIJALA

Informacije dostupne na ovom sajtu, svi dokumenti, fajlovi, tekstovi, slike, grafike, obrasci i opšti izgled ovog sajta je u vlasništvu OurFreedom.co i zaštićen je autorskim pravima (OurFreedom.co zadržava sva prava). Materijali se ne mogu, u celini ili delimično, da se reprodukuju, distribuiraju, menjaju ili prenose na druge sajtove bez prethodne pismene saglasnosti OurFreedom.co

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta OurFreedom.co bez dozvole vlasnika autorskih prava (OurFreedom.co, partneri, korisnici…) smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Ni jedan deo OurFreedom.co sajta se ne sme koristiti u nezakonite svrhe, ni za promovisanje istih.

 
 
INFORMACIJE O ZAŠTITNOM ZNAKU

UNIVERZALNI SIMBOL „SLOBODA“ je registrovan zaštitni znak, registrovan u SRBIJI i drugim zemljama. Sva imena proizvoda, logotipi i simboli koji su navedeni ili se koriste na ovom sajtu su, osim ako nije drugačije naznačeno, žigovi ili registrovani zaštitni znakovi od OurFreedom.co, njegova zavisna preduzeća, davaoci licenci ili partneri, zadržavaju sva prava. Svi ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju na sajtu OurFreedom.co mogu biti zaštitni znakovi njihovih vlasnika. Svako neovlašćeno korišćenje žigova prikazanih na ovom sajtu je strogo zabranjeno.

 
 
SPOLjNI SARADNICI

OurFreedom.co štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj meri. OurFreedom.co se obavezuje da će u dobroj nameri koristiti podatke dobijene od korisnika tokom korišćenja sajta, te da privatne podatke neće distribuirati, niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika.

OurFreedom.co može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobijene tokom korišćenja portala (isključivo podaci o računaru i podaci o Internet provajderu) ili podatke unešene u postupku registracije. Ove podatke OurFreedom.co koristi kako bi imao informacije o korisnicima koji ga posećuju, te na taj način poboljšava portal i njegov sadržaj dodatno usmerava i prilagođava korisnicima koja ga posećuju. Na osnovu tih podataka OurFreedom.co saznaje koji su sadržaji najpopularniji i među kojim posetiocima.

OurFreedom.co se obavezuje da prikupljene privatne podatke, poput e-mail adrese, imena i prezimena, neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika prodavati, niti distribuirati.

OurFreedom.co se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila OurFreedom.co sajta ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

 

© 2015 OurFreedom.co. Sva prava zadržana.
 
 [:en] 
 
CONDITIONS FOR USE OF THE WEBSITE

Using any part of the site it is considered that users are familiar with the terms and conditions, and to accept the use of the contents of this website solely for personal use and at your own risk.

 
 
OWNERSHIP OF MATERIALS

The information available on this website, all documents, files, texts, pictures, graphics, patterns and the general layout of this website is owned by OurFreedom.co and protected by copyright (OurFreedom.co reserves all rights). Such materials may not, in whole or in part, be reproduced, distributed, modified or transferred to other websites without the prior written consent of OurFreedom.co
Any commercial use or distribution without permission of the copyright owner (OurFreedom.co, partners, users…) is considered copyright infringement and liable to legal action. No part OurFreedom.co website can not be used for unlawful purposes or for their promotion. 

 
 
TRADEMARK INFORMATION

UNIVERSAL SYMBOL “FREEDOM” is a registered trademark, registered in the SERBIA and other countries. All product names, logos and symbols that are referred to or used on this website are, unless otherwise stated, either trademarks or registered trademarks of OurFreedom.co, its subsidiaries, licensors or partners, and all rights are reserved. All other product and company names mentioned on the OurFreedom.co website may be trademarks of their respective owners. All unauthorized use of trademarks displayed on this website is strictly prohibited. 

 
 
OUTSIDE COLLABORATORS 

OurFreedom.co protects users’ privacy to the greatest extent possible. OurFreedom.co undertakes that in good faith use the information obtained from the users while using the portal, so that private information will not be distributed or sold to third parties, except with the permission of the user.
OurFreedom.co may, in accordance with the law, gather certain data about its users received while using the portal (exclusively data about the computer and on the Internet service provider) or data entered in the registration process. These data OurFreedom.co used to have information on users who use it, and thus improve the portal and its contents additionally intended and adapted for the public which visits it. Based on these data, we find which contents are most popular with audiences.
OurFreedom.co undertakes to private information such as e-mail addresses, names and surnames, without the permission of each individual user to sell, or distribute.
OurFreedom.co is committed to protecting the privacy of portal users, except in the case of serious violations of OurFreedom.co site or illegal activities.

 

© 2015 OurFreedom.co. All rights reserved.
 
 [:]