Nove Granice Na Balkanu

SRBSKI NARODNI POKRET – IZBOR JE NAŠ

V. Stepe Stepanovića 62, 78 000 Banja Luka, Republika Srpska
Telefon/Faks: +387 (0)51 439 045, 065 492 529, www.plebiscitrs.org, info@plebiscitrs.org

Pokret smatra da se treba ozbiljno i sveobuhvatno pristupiti mogućem rješenju problema na Balkanu koje nudi Timoti Les, autor teksta Disfunkcionalnost Balkana koji je objavljen u časopisu Forun Afers, ne samo što je to ozbiljan i ugledan i autor i časopis. Srpski narod i njegovi političari ne treba da budu zatečeni i nespremni za moguće događaje mijenjanja granica na Balkanu. Mirno rješenje u tom pravcu zahtijeva jedinstven, sveobuhvatan i dosljedan pristup.
Prije više od 10 godina govorili smo da se svijet destabilizuje u jednom procesu sučeljavanja dva principa – s jedne strane princip prava naroda na samoopredjeljenje, a sa druge nepovredivost granica suverenih država. Kako ne bi došlo do ponovnog sukoba na Balkanu, ponudili smo inicijativu za mirno rješenje, a ono je organizovanje međunarodne konferencije o granicama na Balkanu. Suština rješenja jeste odrediti ko ima pravo na samoopredjeljenje i na kojim teritorijalnim cjelinama, uvažavajući ekonomske, političke, geostrateške, istorijske, prirodne i svake druge faktore.
Navešćemo jedan zanimljiv primjer. Status Hrvata u BiH treba da bude jednak statusu Srba u Hrvatskoj. Oba naroda živjela su u zajedničkoj državi Jugoslaviji, Srbi su bili konstitutivni u Hrvatskoj i bilo ih je više od 900 hiljada, a Hrvati konstitutivni u BiH i bilo ih je oko 700 hiljada. Ako se ne može obezbijediti isti status Srba u Hrvatskoj kao status Hrvata u BiH, onda se treba izvršiti kompenzacija srpskom narodu na drugi način. Recimo, neprirodno je da Hrvatska ima tako dugu a usku jadransku obalu, a u zaleđini se nalazi mnogobrojni srpski narod koji nema izlaz na more. Takva situacija kod svih naroda izazivala bi prirodnu težnju za izlazak na more.
Da je Pokret razmišljao i davao inicijativu o međunarodnoj konferenciji o granicama na Balkanu, vidi se iz naših mnogobrojnih tekstova. Navešćemo nekoliko.
Otvoreno pismo Generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija gospodinu Ban Ki Munu od 31.1.2008. godine
Dio iz otvorenog pisma: „…Da ne bi došlo do sukoba, predlažemo da UN organizuju međunarodnu konferenciju o Balkanu, na kojoj bi se definisalo ko i na osnovu čega ima pravo na samoopredjeljenje i na kojoj teritorijalnoj cjelini“…
(Komplet pismo dostupno na adresi: http://www.plebiscitrs.org/sajt/index.php?option=com_novosti&id=166&catnovosti=#.WF0BoFzawfI )

Otvoreno pismo ambasadorima velikih sila od 1.2. 2008. godine
(Dostupno na adrsi: http://www.plebiscitrs.org/sajt/index.php?option=com_novosti&id=167&catnovosti=#.WF0CeFzawfI)

Otvoreno pismo ambasadorima zemalja u okruženju
(Dostupno na adresi: http://www.plebiscitrs.org/sajt/index.php?option=com_novosti&id=168&catnovosti=#.WF0Dc1zawfI)

Budućnost Republike srpske (Dio izlaganja sa skupa održanog 30.7.2009.)
… „Proces stvaranja nacionalnih teritorija – regija u aktuelnim državama. U tim regijama jedan narod činio bi preko devedeset posto stanovništva. Ove regije bile bi stvorene, ne samo u Srbiji, već i u Hrvatskoj, Makedoniji, Crnoj Gori, Federaciji BiH, ali i u drugim zemljama. Mogle bi nastati mirnim, demokratskim putem, referendumom, ali, na žalost, i, manjim ili većim, sukobima. Vlast nad tim regijama imale bi multinacionalne korporacije, međunarodne finansijske organizacije, odnosno, velike sile, dok bi matične države u svojoj suštini odumirale. Te regije kasnije bi se međusobno povezivale u državne zajednice koje bi bile interesna sfera velikih sila, prije svega Njemačke, SAD i Rusije. Teritorije sa većinskim srpskim stanovništvom ušle bi u savez sa pravoslavnim zemljama. takav savez raspolagao bi ogromnim prirodnim resursima i imao bi respektabilan ekonomski, politički i vojni potencijal, i bogatstvom istorodnih kultura. Dakle, moguć je proces daljeg usitnjavanja i stvaranja nacionalnih teritorija, odnosno regija, preko kojih bi se, zapravo, mijenjale granice aktuelnih država, jer bi neke od tih regija prišle drugim državnim zajednicama u odnosu na dotadašnje. U tom smislu dobro bi došla međunarodna konferencija o granicama na Balkanu. Ta konferencija imala bi za cilj da odredi ko ima pravo na samoopredjeljenje i na kojoj teritorijalnoj cjelini.

Druga mogućnost jeste dogovor velikih sila o ponovnom stvaranju složene zajedničke države koju bi činile Hrvatska, Federacija BiH, Republika Srpska, Crna Gora, Srbija, Albanija, Makedonija, pa možda čak i Grčka. Ova mogućnost ne podrazumijeva da bi ove države ušle u zajedničku državu sa postojećim granicama i regijama, odnosno sa sadašnjim teritorijama.“…
(Komplet izlaganje dostupno na adresi: http://www.plebiscitrs.org/sajt/index.php?option=com_novosti&id=276&catnovosti=#.WF0EblzawfI)

Saopštenje: Međunarodna konferencija o granicama na Balkanu ili balkanski rat? od 11.11.2011. godine
(Dostupno na adresi: http://www.plebiscitrs.org/sajt/index.php?option=com_novosti&id=396&catnovosti=#.WF0FU1zawfI)

Banja Luka,
23.12.2016.​​

Predsjednik Pokreta
Dane Čanković

IZVOR: anti-censura.com