60 ČINjENICA O POSLEDNjEM RUSKOM CARU – NIKOLAJU II ALEKSANDROVIČU ROMANOV I NjEGOVOJ VLASTI

1. Znao je pet stranih jezika. Odlično obrazovanje (visoko vojno i visoko pravno) sjedinjavalo se u njemu sa dubokom religioznošću i znanjem duhovne literature. Odlužio je vojni rok. Imao je vojni čin pukovnika. Kada su ga generali i feldmaršali nagovarali da dodeli sebi bar generalski čin, odgovarao je: „Vi se, gospodo, o mom činu ne brinite, već razmišljajte o svojoj karijeri“…
2. Bio je ruski car koji se najviše bavio sportom. Od detinjstva se stalno bavio gimnastikom, voleo je da vesla na kajaku, brzo je šetao nekoliko desetina kilometara, obožavao je brze trke konja i sam je učestvovao u takvim takmičenjima. Zimi je sa velikim uživanjem igrao ruski hokej i jahao konje. Bio je odličan plivač i veliki ljubitelj bilijara. Igrao je i tenis.

3. Odeća i obuća su u carskoj porodici prelazile od starijih mlađoj deci. Sam car je bio toliko skroman u ličnom životu da je do poslednjih dana nosio svoja „svadbena“ odela.

4. Sredstva iz Londonske banke, približno oko 4 miliona rublji (zamislite današnji ekvivalent!), koja je nasledio od oca, bez ostatka su bila potrošena na dobrotvorne svrhe.

5. Nije bila odbijena ni jedna od molbi za pomilovanje, koje su došle do cara. Za sve vreme njegovog vladanja doneto je i izvršeno manje smrtnih kazni, nego što su u SSSR kažnjavali dnevno, bukvalno do same smrti Staljina.  Broj zatvorenika je bio mnogo manji nego u SSSR ili RF. U 1908. godini na 100.000 ljudi bilo je zatvoreno 56 ljudi, u 1940.- 1214 ljudi, u 1949. godini- 1537 ljudi, a u 2011. godini – 555 ljudi.

6. Broj činovnika na 100.000 ljudi 1913. godine je iznosio 163 čoveka. I već posle sto godina života bez cara, 2010.godine-1.153 čoveka.

7. U Toboljsku, u pritvoru carska porodica ni jedan dan nije bila bez rada. Car je cepao drva, čistio sneg, brinuo se za vrt. Vojnik, seljak, videvši sve to je rekao: „Kad bi mu dali parče zemlje, on bi sebi Rusiju svojim rukama natrag zaradio!“.

8. Kada su zaverenici spremali optužbu caru za izdaju, neko je predložio da se otštampa lična prepiska Nikolaja Aleksandroviča i carice. Na šta je dobio odgovor: „Ne smemo, tada će ih narod proglasiti svecima!“.

9. U tragediji na Hordinci, car nije bio kriv. Kada je on saznao o tome, odmah je dao poginulima i postradalima veliku materijalnu i moralnu pomoć.

10. 1905. godine revolucionari su sami počeli da pucaju po vojnicima. I poginulih je bilo 130 ljudi, a ne 5.000, kao što je govorio rusofob i bogoborac Lenjin. Čak je i onima koji su bili ranjeni u unakrsnoj vatri, bila pružena hitna medicinska pomoć, svi postradali su bili prevezeni u bolnicu. A car toga dana uopšte i nije bio u gradu. Kada je on saznao o tome, dao je poginulim i postradalim veliku materijalnu i moralnu pomoć. Iz svojih ličnih sredstava isplatio je svakom postradalom kompenzaciju od 50.000 rubalja (ogroman novac za to vreme). U 1905-1907. godini, uspeli su da uguše revoluciju zahvaljujući tvrdoj volji cara.

11. Napravio je najveću po sili, moći i procvatu Imperiju, kojoj nije bilo ravne ni do, a ni posle njega.

12. Ruska Pravoslavna Crkva je bila najsnažnija crkva u svetu. Samo u 1913.godini u Ruskoj Imperiji je bilo 67.000 crkava i 1.000 manastira, rasprostranjenih apsolutno po svoj teritoriji RI. Ruska Crkva je imala ogroman uticaj na Svetoj Zemlji, bila je pokrovitelj pravoslavnim hrišćanima ne samo u Evropi, već i u Aziji, i čak u Africi.

13. Za 20 godina njegove vladavine stanovništvo Rusije se povećalo za oko 50 miliona – povećalo se za 40%; prirodni priraštaj je premašio 3 miliona godišnje, što je bio odraz opšteg nivoa blagostanja u društvu. 1897. god. Ruska Carevina je imala 126.586.600 ljudi a 1913.god – 175.137.800 ljudi, bez Finske. Tako su u državnim bankama ulozi građana porasli sa trista miliona 1894. na dve milijarde rublji 1913. god.

14. Proverio je lično novi sistem oružanja pešadije pri maršu na 40 vrsta. Nikome, osim ministra dvorca i komadanta dvorca, nije o tome rekao.

15. Skratio je službu u armiji na 2 godine, u mornarici na 5 godina.

16. Za vreme Prvog svetskog rata, stalno je odlazio na front, najčešće sa sinom. Tim samim je pokazao koliko jako voli svoj narod, da se ne boji da umre za njega i Rusku zemlju. Pokazao je da se uopšte ne boji smrti niti bilo čega drugog. A posle, još u težem vremenu za rusku armiju, preuzeo je na sebe Vrhovno komandovanje vojskom. Dok je Car bio na čelu vojske, neprijatelju nije bio dat ni pedalj zemlje. Vojska Nikolaja II nije pustila Vilhelmovu vojsku dalje od Galicije – Zapadne Ukrajine i Zapadne Belorusije, i vojni istoričari smatraju, da nije bilo unutrašnje revolucije – Rusija bi bila jedan korak do pobede. Prema zarobljenicima su se ponašali kao prema stradalnicima. Sačuvani su im činovi, nagrade, novčana primanja. Rok u zatočeništvu ubrajao se u staž službe. Od 2.417.000 zatvorenika za ceo rat, umrlo je ne više od 5%.

romanovcar

17. Broj mobilisanih u Rusiji je bio najmanji – svega 39% odsvih muškaraca u uzrastu 15-49 godina, dok je u Nemačkoj iznosio 81%, u Ugarskoj-74%, u Francuskoj-79%, Engleskoj-50%, Italiji-72%. Pri tom na svaku hiljadu svih stanovnika, Rusija je izgubila 11 ljudi, Nemačka-31 čoveka, Austrija-18, Francuska-34, Engleska-16. Takođe, samo Rusija nije imala problem sa proizvodima. Nemački „vojni hleb“, nezamislivog sastava, u Rusiji ne bi nikome ni pao na pamet.

18. Banka Državne komisije za rezerve je davala seljacima velike kredite (krediti bez naknadnog vraćanja na određeni vremenski rok), 1914. godine prema pravima sopstvene svojine i arende seljacima je pripadalo 100% oranica u azijatskoj Rusiji i Sibiru a 90% u evropskom delu zemlje. U Sibiru su bili napravljeni državni magacini poljoprivredne opreme koji su snabdevali stanovnike poljoprivrednim  mašinama

19. Iznos poreza za jednog čoveka  u 1913.godini je bio 2 puta manji u Rusiji nego u Francuskoj i Nemačkoj i više od 4 puta niži nego u Engleskoj. Stanovništvo se stabilno i brzo bogatilo. Plate ruskih radnika su veće od evropskih plata, ustupajući mesto u svetu samo američkim platama.

20. Od juna 1903. godine preduzetnici su se obavezali da će isplaćivati platu i penziju povređenom radniku ili njegovoj porodici u visini 50-66 % plate. U 1906. u državi se formiraju radnički sindikati. Zakonom od 23. jula 1912. godine u Rusiji je uvedeno obavezno osiguranje radnika od bolesti i nesrećnih slučajeva.

21. Zakon o socijalnom osiguranju je bio prihvaćen pre svih evropskih država i SAD.

22. Najsavršenije u svetu radno zakonodavstvo. „Vaš Car je  napravio tako savršeno radno zakonodavstvo, kakvim ne može da se pohvali ni jedna demokratska zemlja“. Predsednik SAD – Viljem Taft.

23. Cene svih proizvoda su bile jedne od najnižih u svetu, zajedno sa porezima.

24. Povećanje obima budžeta je bilo više od 3 puta.

25. Rublja je, zahvaljujući novčanoj reformi 1897. počela da se obezbeđuje zlatom. „Rusija je zahvaljujući zlatnim rezervama dužna samo Imperatoru Nikolaju II“ – S.J. Vite

26. U 1908. godini je bilo uvedeno obavezno osnovno obrazovanje. Do 1916. godine, pismenih u Imperiji je više od 85%. Pred sam rat već je bilo 100 univerziteta sa 150.000 studenata. Prema njihovom ukupnom broju, Ruska Imperija je zauzimala treće mesto u svetu, koje je delila sa Velikom Britanijom. Finansiranje obrazovanja je za 20 godina poraslo sa 25 mil.rubalja na 161 mil.rubalja. I to bez uzimanja u obzir seoskih škola, čiji su rashodi porasli sa 70 mln.rub 1894. godine do 300 mln.u 1913. godini. Ukupan budžet narodnog prosvećivanja je porastao za 628%. Broj učenika u srednjim obrazovnim ustanovama  je porastao sa 224 hiljade na 700 hiljada ljudi. Broj studenata se za 20 godina udvostručilo, broj učenika je porastao sa 3 miliona na 6 miliona ljudi. 1913. godine u državi je bilo 130 000 škola. Pred revolucijom je sproveden zakon o potpuno besplatnom obrazovanju, pri čemu ne samo besplatnim predavanjima, već i života za vreme obuke. Seminarije su završavali na račun države – a u taj državni račun je ulazilo svo izdržavanje i hranjenje učenika.

27. 1898. godine uvodi se besplatna medicinska pomoć. Da bi se ona dobila dovoljno je bilo da ste samo građanin Imperije. Takvog čoveka niko ne bi isterao napolje, kao sada, i posle detaljnog pregleda bi mu potanko ispričali šta je potrebno i šta treba  da se uradi za lečenje. «Medicinska organizacija», napravljena od strane ruskih izbornih organa lokalne samouprave, je bila najveće dostignuće naše epohe u oblasti socijalne medicine, pošto je vršila besplatnu medicinsku pomoć, dostupnu svakome i imala je još i duboko vaspitno zančenje“ – Švajcarac F.Erisman. Po broju lekara Rusija se nalazila na 2-om mestu u Evropi i na 3-em mestu u svetu.

28. Brzim tempom se po svoj Imperiji grade: dečiji vrtići, domovi, porodilišta, prihvatilište za beskućnike.

29. Pri Nikolaju II ruski nacionalizam je bio najmoćnija sila u politici, čvrsto je branio ruske interese svuda gde smo se susretali sa neprijateljima. Bilo je mnogo organizacija, nekoliko partija i svake vrste patriotskih pokreta, od Saveza Ruskog Naroda i Sveruskog Nacionalnog Saveza do mesnih organizacija,  koje su širokom mrežom pokrivale svu zemlju. U kojima je ruski čovek mogao da dođe i ispriča o svojoj nesreći, zatraži pomoć ukoliko ga neko ugrožava.

zaverucarjaiotecestvo1

30. Brzo je rasla industrija. Od 1890. do 1913. godine BDP je porastao 4 puta. Prinos kamenog uglja je porastao 5 puta za 20 godina, vađenje gvožđa je za sve to vreme poraslo 4 puta. Dobijanje čelika i mangana 5 puta. Investicije u osnovni kapital  fabrika mašinske industrije su od 1911. do 1914. porasle za 80%. Za 20 godina duplo se povećao broj dužine železničkih pruga i telegrafskih mreža. U isto vreme je udvojila svoju tonažu, i bez toga, najveća u svetu rečna mornarica. Brzo je išao rast mehanizacije industrije. 1901. godine u SAD je dobijeno 9 miliona 920 hiljada tona, a u Rusiji 12 miliona 120 hiljada tona nafte, u periodu od 1908. do 1913. rast proizvodnog rada u industriji je premašio po odgovarajućim pokazateljima SAD, Englesku i Nemačku, koje su se dugo vremena smatrale industrijskim gigantima. Kao rezultat delatnosti Cara država je postala ekonomski jaka. U periodu svetske ekonomske krize 1911. godine, Rusija se, nasuprot svima, nalazila  u razvoju.

31. Sirova nafta se pri Caru nije smela izvoziti u inostranstvo, a dobijena sredstva su išla na razvoj domaće proizvodnje.

32. 1914. godine na molbu SAD, Carska Rusija je poslala Amerikancima oko 2.000 ruskih inžinjera za formiranje teške vojne industrije.

33. Tempo rasta proizvodnje – 1. mesto u svetu. Nivo koncentracije proizvodnje – 1. mesto u svetu. Jedan od najvećih izvoznika u svetu proizvoda tekstilne industrije. Jedan od najvećih proizvođača proizvoda obojene i crne metalurgije u svetu. Jedan od najvećih proizvođača u svetu mašinske industrije. Jedna od najvećih u svetu zemalja po obimu dobijanja uglja.

34. Najveći izvoznik žitarica, lana, jaja, mleka, ulja, mesa, šećera i dr u svetu. Prinos žitarica je za 1/3 veći od prinosa Argentine, SAD i Kanade zajedno.

35.  Rast proizvodnje žitarica je povećan za 2 puta. Prinos se povećao za više od 1,5 puta.

36.  Ukupan broj krupne rogate stoke je porastao za 60%. 1. mesto u svetu prema broju konja, krupne rogate stoke, ovaca, i jedno od prvih mesta prema broju koza i svinja.

37.  Vrlo često bi se bez ijedinog ispaljenog metka prisajedinjavale, ili su ostajale pod protektoratom sledeće teritorije: Severna Mandžurija, Tjanczin, Severni Iran, Urjanhajsi kraj, Galicija, Lavovska, Peremišljska, Ternopoljska i Černovickaja gubernija, Zapadna Jermenija. Ide veliko i brzo osvajanje Sibira, Kazahstana i Dalekog Istoka.

38. Car je bio van i iznad interesa određenih grupa i slojeva stanovništva. Ekonomske reforme, kao i alkoholna, vršio je lično Car. Ponekad i nasuprot Dumi. Autor svih promena je bio Nikolaj Aleksandrovič, uprkos svim postojećim mitovima o suprotnom.

40. Sloboda štampe, sloboda reči; toliko slobode koje nije bilo ni do, a ni posle njegovog vladanja.

41.Obim rezervi zlata – najveći u svetu; ruska zlatna rublja je najčvršća valuta u svetu, čak i danas.

 42. Jedni su od najvećih u svetu prema tempu izgradnje železnica (SSSR im se i nije približila).

43. Jedna od najjačih armija u svetu, koja se veoma brzo razvija. Najbolja u svetu puška Mosina, jedni od najboljih u svetu metkova „Maksim“, 1910. godine, koje je doradila Ruska Imperija, i jedan od najboljih u svetu oružja kalibra 76 mm.

44. Ruska vojno-vazdušna flota oformljena tek 1910. godine, je imala već 263 aviona i bila je najveća aviaciona flota u svetu. Do jeseni 1917. broj aviona je porastao do 700.

spomeincarunikolaju

45. 1917. Vojna Morska Flota je jedna od najjačih u svetu. Najbolji u svetu razarači i jedan od najboljih u svetu bojnih brodova, najbolje na svetu mine i najbolja taktika postavljanja mina.

46. Izgrađena je Velika Sibirska magistrala.

47. Haški međunarodni sud je izum Nikolaja II.

48. Upotreba alkohola prema glavi stanovnika je jedna od najnižih u svetu, u Evropi su manje pili samo u Norveškoj.

49. Broj psihičkih bolesnika je na 100.000 ljudi 1913. iznosio 187 ljudi. I već posle 100 godina života bez Cara, 2010, godine – 5598 ljudi.

 50. Broj samoubistva na 100.000 ljudi 1912. godine je iznosio 4,4. Posle sto godina života bez Cara. 2009. godine -29.

 51. Nisu postojali nikakvi problemi sa inflacijom i nezaposlenošću, pošto praktično nije bilo ni jedne, ni druge.

52. Nivo prestupnosti je bio niži nego u SAD i zemljama Zapadne Evrope. Na međunarodnom skupu kriminalista, održanom 1913. god, u Švajcarskoj,  ruska istražna policija je bila priznata kao najbolja u svetu prema otkrivanju prestupa.

53. Neviđeni procvat ruske kulture. Tako jak, vrtoglavi uspon ruskog slikarstva, ruskog arhitekturnog zidarstva, ruske literature i ruske muzike nije znala ni jedna zemlja. Poznati francuski pisac i literaturni kritičar Pol Valeri nazvao je rusku kulturu početka HH veka „jednom od svetskih čuda“.

 54. Pro55. Prvi pronalasci u svetu: bežičnog telegrafa, helihoptera i bombardera, televizora i televizije, aviona i jurišnih bombardera, prva kinohronika, tramvaj, hidrocentrala, električni plug, podmornica, padobran, radio, katodne cevi, elektronski mikroskop, automat, protivpožarni aparat, astronomski sat, elektromagnetni seizmograf i osnovana je nauka seizmologija, elektomobil, električni omnibus, podvodni mino polagač, hidroavioni, brod sposoban da savlađuje arktički led, jedni od prvih su našli način da prave fotografije u boji i prvi su u svetu su  ih radili visokog kvaliteta.

56. Prvi su u Rusiji pronađeni: automobil, motocikl, dvospratni vagon, dirižabl.

57. Automobilska industrija je bila na nivou nemačke, aviaciona na nivou američke, imali su jedan od najboljih u svetu parovoza. Serija automobila Ruso-Balt, koja se puštala od 1909. godine, bila je na svetskom nivou, kako po dizajnu, tako i po eksplotacionim osobinama. Odlikovakla se istrajnošću i pouzdanošću, čijim su dokazima bili njihovi uspesi u reliju i trkama na duge staze, upravo na međunarodnom reliju Monte-Karlo i San-Sebastijan.

58. Dvoje od pet osnivača Holivuda su došli iz Rusije. Poznati parfem «Chanel № 5» izmislila je ne Koko Šanel, već ruski parfimerista – emigrant Verigin. Motore za firmu „Dimler“ je napravio ruski inženjer Boris Luckoj. Trkački Mercedes 120PS (1906 g.) je bio dopunjen radnim šestocilindarskim motorom, koga je takođe izmislio Luckij

59. Sve je to bilo urađeno i dostignuto bez: terora, kulačenja seljaka, logora sa robovima, desetina miliona uništenih ruskih ljudi.

60. Od prestola se odrekao ne Car, već narod i takozvana elita se odrekla i Cara i Boga. Bila je organizovana kolosalna izdaja svakog i svačega. Kako je on sam pisao: „Okolo je izdaja i kukavičluk, prevara!“. Na samom kraju, doživeo je ritualno ubistvo zajedno sa porodicom, nije ostavio Otadžbinu. Iako je mogao da lako ode u inostranstvo i lepo živi.

Zagovornici njegovog odrivanja od prestola su sastavili lažni manifest, lažno odricanje, koje predstavlja apsolutnu fantaziju. U arhivima RF ne postoji ni jedan dokumenat koji potvrđuje istinitost mita o odricanju. Postoji otkucani papir, potpisan olovkom, za koji je ne znamo kako sastavljen. Ne postoji ni jedan drugi dokumenat koji je Nikolaj II potpisivao olovkom. Takođe je istražen potpis koji apsolutno ne odgovara potpisu Cara.Takođe postoji još mnogo nelogičnosti.

Prevod: Duška Zdravković, avgust 2016.

Izvor:http://slavyanskaya-kultura.ru/clubs/34_60-faktov-o-poslednem-ruskom-imperatore-nikolae-aleksandroviche-i-ego-pravleni.html 

Pravoslavna Porodica